آیه گرافی

هم نشینی آیات و تصاویر...

آیه گرافی

هم نشینی آیات و تصاویر...

آیه گرافی

به آیه گرافی خوش آمدید.
سید هادی موسوی هستم یک طلبه

نکته!

آیات قرآن جامعیت وصف ناپذیــری دارند و
در هـر زمــــان شامل مصـــادیق مختلـــف
می شــود قـــابــل ذکــر اســـت کــه هـر
تصویر دراین وبلاگ صرفا اشـاره به دلالــت
کامــــل آیــه نیســـت بلـــکه مصـداقی از
مصادیق است.
در ضمــــــن استفــــــاده از تصــــــاویر در
فضای مجـــازی با ذکـــر منبـــع مــــوجب
خوشحالی ماست.

طبقه بندی موضوعی

سلام

آیه گرافی تلفیق آیات کریمه قران و تصاویر می باشد  و مهمترین دغدغه این کار عدم تفسیر به رای است

توجه داشته باشید که این تصاویر همیشه مصداقی از مصادیق آیه رو به تصویر می کشند.

لذا درخواستمان از دوستانی که به این کار علاقه دارند این است که حساسیت خاص خود را در این زمینه به کار بگیرند.

اینستاگرام ---------------------------------------»  کلیک کنید

فیسبوک------------------------------------------»  کلیک کنید

صفحه شخصی بنده در اینستاگرام --------------»  کلیک کنید

صفحه شخصی بنده در فیسبوک ----------------»  کلیک کنید