آیه گرافی

هم نشینی آیات و تصاویر...

آیه گرافی

هم نشینی آیات و تصاویر...

آیه گرافی

به آیه گرافی خوش آمدید.
سید هادی موسوی هستم یک طلبه

نکته!

آیات قرآن جامعیت وصف ناپذیــری دارند و
در هـر زمــــان شامل مصـــادیق مختلـــف
می شــود قـــابــل ذکــر اســـت کــه هـر
تصویر دراین وبلاگ صرفا اشـاره به دلالــت
کامــــل آیــه نیســـت بلـــکه مصـداقی از
مصادیق است.
در ضمــــــن استفــــــاده از تصــــــاویر در
فضای مجـــازی با ذکـــر منبـــع مــــوجب
خوشحالی ماست.

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «آیه گپ» ثبت شده است


  • سید هادی موسوی

آن چه مسلم است معنی «قلب» در قرآن کریم، بیشتر در چیزی استعمال میشود که آدمی به وسیلة آن درک میکند و احکام عواطف باطنیاش را ظاهر و آشکار میسازد، یعنی همان روح و عقل آدمی که به وسیلة آن حکم میکند، چیزی را دوست و یا دشمن میدارد، میترسد، امیداور میشود، آرزو میکند و خوشحال میشود.
خداوند در همه جا حاضر و ناظر و به همه موجودات احاطه دارد و مرگ و حیات، علم و قدرت، آرامش و امنیت، توفیق و سعادت همه در دست او و به قدرت اوست و به همین دلیل انسان نه چیزی را میتواند از او پنهان بدارد و نه کاری را بیتوفیق او انجام دهد و نه سزاوار است به غیر او روی آورد و از غیر او تقاضا کند، چرا که او مالک همه چیز است و محیط به تمام وجود انسان، او به یک یک اجزاء وجودی انسان و توابع آنها محیط است و به طور حقیقت همة آنها را مالک است و در آنها به هر صورت که بخواهد تصرف میکند و از ملک خود و تصرفاتش هر مقدار که به خواهد به انسان واگذار مینماید و به او تملیک میکند، پس خداوند، بین انسان و تمام اجزاء وجودش و تمامی توابع آنها حائل است، و بین او و قلبش، بین او و گوشش، بین او و چشمش، بین او بدنش، و بین او و جانش، هر مقدار از آنها را به هر نحوی که به خواهد به سود انسان تملیک میکند و هر مقدار را که نخواهد نمیکند.


 

  • سید هادی موسوی